Κανάλι YouTube

Είσοδος

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος!

image

             Ο  Πρόεδρος  και  τα  μέλη  του  Δ.Σ.
           
             του  Συλλόγου  Ηπειρωτών  Κοζάνης
                     
                             σ α ς   ε ύ χ ο ν τ α ι
             
                      Κ α λ ά   Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α
                          
                                          και
       
                                                                   ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο   τ ο  ν έ ο   Έ τ ο ς !

 

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος!
No votes yet

Νέα του Συλλόγου