Ντοπιολαλιά της Ηπείρου

βιβλιογαφία -παραπομπές

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
Αραβαντινός Π., Ηπειρωτικόν γλωσσάριον, Εν Αθήναις 1909, φωτομηχανική ανατύπωση Βιβλιοπωλείο Ν. Καραβία, Αθήνα 1988.

 
Βαγιακάκος Δικαίος, «Γλωσσικά και Λαογραφικά Χειμάρρας Β. Ηπείρου και Μάνης», Β΄ Συμπόσιο Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου (1983) 9-26.

Νέα του Συλλόγου